Mostar
 
Search
  • Mirza Humo

Orijentalna bajka - Magični Istanbul

[English below]


Oduvijek sam želio putovati u Istanbul. To mi je bila destinacija broj jedan na listi, jer me orijent stalno iz dana u dan sve više i više privlačio, a i danas me jednako privlači. Putovanja su mi uvijek bila asocijacija na Istanbul i obrnuto. Istanbul mi je uvijek bio asocijacija na putovanja. Posrećilo mi se da Istanbul prvi put posjetim 2014. godine na školskoj ekskurziji kroz Tursku s kolegama. Na žalost, u Istanbulu smo ostali samo jednu večer. Drugi put sam ga posjetio početkom aprila 2017. godine. Tad sam ga posjetio samo s mamom, ovaj put u vlastitom aranžmanu. Doletjeli smo direktno avionom i spavali u hotel hill na Taximu gdje smo se zadržali dvije večeri, a bio je usputna stanica za pauzu, jer smo išli na veliku kružnu turneju kroz Jordan. Nemamo nijednu zamjerku za hotel. Kad smo sletili u Istanbul, do hotela smo se prevezli taxijem i platili 40 TL što je bilo OK, ali iz hotela su nam preporučili da nas oni odvezu kombijem nazad do aerodroma, jer je gužva u gradu. U gradu smo samo šetali. Nikako nismo koristili javni prevoz. Iznenadili smo se koliko su historijske znamenitosti blizu. Za cjenkanje i nismo bili raspoloženi zbog umora od puta.


Istanbul je grad na dva kontinenta. Spaja Evropu i Aziju Bosforom. Ima oko 14,000,000 stanovnika. 7 je najnaseljeniji grad u svijetu. Najtopliji je u julu, a najhladniji u januaru. Izvanredan je u svako doba godine. Zimi nema organizovan javni doček Nove godine. Rimski car, Kosntantin Veliki, osnovao je na mjestu grčke kolonije Bizanta i nazvao ga po sebi. Konstantinopol. Nakon podjele rimskog carstva, grad postaje glavni grad istočno rimskog carstva ili bizantijskog carstva. Nakon pada bizantskog carstva 1453. godine, Konstantinopol postaje dio Osmanskog carstva i njegov glavni grad. Danas više nije glavni grad. Dolmabahče je nemoguće je obići iznutra bez vodiča kojeg dodijeli palača. U kupnji karata pred ulazom i obilasku imaju prednost posjetioci s turskog govornog područja. Palača je izgrađena između 1843. 1856. godine prema naredbi sultana Abdulmedžida I koji je s porodicom prije toga živio u Topkapiju. Palača je dobila naziv od "Dolma" što znači popunjeno, a "Bahče" bašta. Galata je srednjovjekovna kula s 9 spratova. Nalazi se u naselju Galata sjeverno od Zlatnog roga blizu mosta Galata. Latini su je sagradili u srednjem vijeku od drveta i nazvali je Kristovom kulom. Trenutnu kulu ne treba mješati sa starom, jer je stara bila originalna Vizantijska kula. Starom se upravljao sjeverni kraj mora i uništena je tokom IV krstaškog rata 1204. godine. Oko 1630. godine Hezarfen Ahmed Ćelebija letio je sa kule kao pilot pomoću vještačkih krila za let. Preletio je Bosfor skoro 6 kilometara od kule. Za vrijeme Osmanlija, kula je imala svrhu vatrogasne kule.


Topkapi je bila skoro 400. godina glavna rezidencija vladara, a danas je muzej. 1985. godine je zajedno sa ostalim spomenicima historijske jezgre Istanbula upisan u UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Evropi kao najbolji primjer Osmanske palače iz Osmanskog razdoblja. Izgraadnja joj je počela 1459. godine naredbom sultana Abdulmehmeda II koji je osvojio Bizantijski Konstantinopol. Ime palače i muzeja na turskom jeziku znači palača topovske kapije, jer je izgrađen na mjestu gradskih vrata Konstantinopolak oja su uništena turskim topovima. Krajem 17. st. palača gubi svoj značaj, jer sultani sve više vremena provode u svojoj novoj palači na Bosforu. Na kraju je sultan Abdulmedžid I premjestio u novoizgrađenu palaču u stilu evropskog historicizma. Dolmabahče. Ipak su neki dijelovi u Topkapiju ostali u upotrebi kao što su: carska riznica, knjižara, džamija kovačnica novca. Nakon raspada Osmanskog carstva 1921. godine, Topkapi je državnim dekretom 1924. godine pretvorena u carski muzej pod upravom Ministarstva kulture i turizma. Arapska čaršija sa začinima, Mirši čaršija, najbolje je mjesto u gradu za kupovinu suvenira, a za šoping i Zip Line Watergarden u azijskom dijelu.


Slike u kostimima su nastale u trećoj posjeti gradu povodom petodnevnog boravka u Istanbulu i predstavljanja tokom međunarodnog festivala foklora "Colors of the World in Yeditepe" u organizaciji privatnog univerziteta Yeditepe u Istanbulu, a putovanje je podržala i Turistička Zajednica HNK/Ž. Slike prikazuju kostime naroda Turske, Bugarske, Indije, Albanije s Kosova, muslimana u Mostaru i muslimana u Vranju iz razdoblja Osmanske vladavine s današnjih prostora BiH i južne Srbije. Nadam se da ste uživali čitajući, te da će vam savjeti dati ideju gdje dalje putovati i koristiti pri pravljenju rasporeda obilaska u Istanbulu. Pohvale, savjete, prijedloge, primjedbe pišite u komentare ili kontaktirajte info@mirzinputopis.com. Video pogledajte na YouTube-u prateći link https://www.youtube.com/watch?v=83nZJ1-uiBo

I have always wanted to travel to Istanbul. It was my number one destination on the list, because the Orient was constantly attracting me. Same is today. Travel has always been my association to Istanbul and other way arround. Istanbul has always been my travel association. I was lucky enough to visit Istanbul for the first time in 2014 on a school trip. Unfortunately, we only stayed in Istanbul for one evening. I visited city for the second time in early April of 2017. Then I visited it with my mom, but this time by ourselves only. We flew in directly by plane and slept at the hotel Hill on Taxim where we stayed for two nights and it was a stopover for a break as we went on a big round trip through Jordan. We have no complaints about the hotel. When we landed in Istanbul, we took a taxi to the hotel and paid 40 TL which was OK, but from the hotel they recommended that they take us by van back to the airport because it is crowded in the city. We were just walking around town. We did not use public transport at all. We were surprised at how close the historical sights are. We weren't in the mood for bargaining due to road fatigue.


Istanbul is a city on two continents. It connects Europe and Asia with the Bosphorus. It has about 15,000,000 residents. It is seventh the most populous city in the world. The warmest is in July, and the coldest in January. It is remarkable at any time of the year. In winter, there is no organized public New Year's Eve. The Roman emperor, Constantine the Great, founded Byzantine colonies on the site of the Greek colony and named it after himself. Constantinople. After the division of the Roman Empire, the city became the capital of the Eastern Roman Empire or the Byzantine Empire. After the fall of the Byzantine Empire in 1453, Constantinople became part of the Ottoman Empire and its capital. Today it is no longer the capital. Dolmabahce is impossible to visit from the inside without a guide assigned by the palace. Visitors from the Turkish-speaking area have an advantage in tour and in buying tickets in front of the entrance. The palace was built between 1843. 1856 by order of Sultan Abdulmejid I who had previously lived with his family in Topkapi. The palace got its name from "Dolma" which means filled, and "Bahce" the garden. Galata is a medieval tower with 9 floors. It is located in the village of Galata north of the Golden Horn near the Galata Bridge. The Latins built it in the Middle Ages from wood and called it the Tower of Christ. The current tower should not be confused with the old one, because the old one was the original Byzantine tower. The old one was ruled by the northern end of the sea and was destroyed during the IV Crusade in 1204. Around 1630, Hezarfen Ahmed eleelebija flew from the tower as a pilot using artificial wings for flight. He flew over the Bosphorus almost 6 kilometers from the tower. During the Ottoman era, the tower had the purpose of a fire tower.


Topkapi was the main residence of the ruler for almost 400 years, and today it is a museum. In 1985, together with other monuments of the historical core of Istanbul, it is on the UNESCO list of World Heritage Sites in Europe as the best example of the Ottoman Palace from the Ottoman period. Its construction began in 1459 by order of Sultan Abdulmehmed II, who conquered Byzantine Constantinople. The name of the palace and museum in Turkish means the palace of the cannon gate, because it was built on the site of the city gates of Constantinople which were destroyed by Turkish cannons. At the end of the 17th century, the palace lost its significance as the sultans spent more and more time in their new palace on the Bosphorus. Eventually, Sultan Abdulmejid I moved it to a newly built palace in the style of European historicism. Dolmabahce. However, some parts of Topkapi remained in use, such as: the imperial treasury, the bookstore, the mosque and the mint. After the collapse of the Ottoman Empire in 1921, Topkapi was turned into an imperial museum under the administration of the Ministry of Culture and Tourism by a state decree in 1924. The Arabian Bazaar with spices, Mirsi carsi, is the best place in the city for souvenir shopping, and for shopping and Zip Line Watergarden in the Asian part.


Photos with costumes were pictured during the third visit to the city on the occasion of a five-day stay in Istanbul and presentation during the international folklore festival "Colors of the World in Yeditepe" organized by the private Institution Yeditepe University of Istanbul, and the trip was supported by HNC Tourist Board. The pictures show the costumes of the people of Turkey, Bulgaria, India, Albania from Kosovo, Muslims of Mostar and Muslims of Vranje from the period of Ottoman rule from today's BiH and southern Serbia. I hope you enjoyed reading, and that the tips will give you an idea of where to travel next and use it when making a tour schedule in Istanbul. Praise, advice, suggestions, remarks write in the comments or contact info@mirzinputopis.com. Watch the video on YouTube by following the link https://www.youtube.com/watch?v=83nZJ1-uiBo

0 comments

Recent Posts

See All